certificació ISO 9001

Preguntes freqüents

 


Accés als estudis – Alumnat ja matriculat –  Assistència – Certificats – Cursos d’estiuCrèdits universitaris – C1 – C2


 

Accés als estudis

Què necessito per accedir als estudis de les EOI?

Cal tenir l’edat indicada i fer la preinscripció en els períodes indicats al web Gencat.
A l’EOI de Tàrrega es fa: 
 • La modalitat de cursos extensius: durant tot el curs de setembre a maig.
 • La modalitat de cursos semipresencials.

Consulteu l‘horari de les classes i el calendari lectiu anual.

Altres EOI: Consulteu l’oferta a Ensenyament d’idiomes.
 

A quina edat puc començar a estudiar a l’EOI?

L’edat mínima per estudiar a les EOI és la següent:

 • per a qualsevol llengua, haver complert els 16 anys (o fer-los l’any natural en què s’efectua la matrícula)
 • per a una llengua diferent de la cursada com a primera llengua estrangera en l’ESO, haver complert els 14 anys (o fer-los l’any en què s’efectua la matrícula)

En quin curs em puc preinscriure?

 • Al primer curs, per alumnes principiants.
 • A qualsevol curs si es té aprovat el curs anterior en una altra EOI o si  s’està en possessió d’un dels títols expedits per un organisme extern reconegut per aquest efecte segons la taula d’exempcions publicada al final del formulari de preinscripció. Si es posa un nivell no acreditat en aquesta taula, s’anul·la la possibilitat de matricular-se.En tots els altres casos s’ha d’optar per l’opció “test de nivell”: s’assignarà el curs segons el resultat obtingut en fer-lo.

He estat alumne/a fins ara d’un idioma. Ara vull matricular-me d’un idioma nou. Què he de fer?

Quan es vol començar l’estudi d’un nou idioma s’ha de fer preinscripció com alumne/a nou.

Què passa un cop feta la preinscripció?

 • Hi pot haver un sorteig per saber si es pot passar a la fase de Test de Nivell (no sempre i no per tots els idiomes, s’ha de consultar el web de les escoles a les quals s’ha optat)
 • Hi ha un sorteig de les places ofertades a continuació de la fase de Test de Nivell.
 • S’ha de formalitzar la matrícula. Estar preinscrit no significa estar matriculat. Consulteu atentament el calendari de matrícula de l’escola on entreu. Es perd l’opció a matricular-se si s’arriba tard.

 

Matrícula i situació de l’antic alumnat

Si un any no em matriculo, perdo la prioritat de matrícula i la garantia de plaça com a antic alumne?

Només l’alumnat de l’any acadèmic immediatament anterior té prioritat de matrícula i plaça garantida en els terminis publicats anualment abans del període de matrícula. Passats aquests terminis, la persona interessada haurà de seguir el sistema d’accés dels candidats nous.

Puc optar per repetir un curs encara que l’hagi aprovat?

Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d’idiomes que condueixen a l’obtenció d’un certificat, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol·licitar matricular-se en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre que hagin transcorregut dos cursos des de l’obtenció del certificat.

La sol·licitud per a aquest tipus de matrícula s’ha de presentar al centre una vegada finalitzat el període d’admissió, i només s’admet si existeixen vacants en el curs i l’idioma sol·licitat. La sol·licitud és valida únicament per al curs acadèmic en què se sol·licita i s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, si l’alumne ho vol.

Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial. La qualificació que es fa constar a l’expedient acadèmic de l’alumne és de “no qualificat/ada”.

Pel que fa al preu del servei, aquests alumnes han de pagar la taxa o el preu públic corresponent, sense penalització per repetició.

Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb una matrícula d’actualització del mateix idioma.

Puc canviar d’escola durant el curs?

Si es produeix un canvi de domicili, de feina o qualsevol altra causa, es pot demanar un trasllat de matrícula viva cap a una altra escola en un termini publicat anualment.

El trasllat de matrícula viva d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula disposi de places.

 

Assistència

És obligatori venir a classe?

En el cas de la modalitat d’aprenentatge presencial, l’assistència és imprescindible perquè es pugui donar el procés d’intercanvi d’informació entre professorat i alumnat. Es recorda que segons la Resolució de començament de curs: “En cas d’absències superiors al 35% del temps lectiu, l’alumne/a no podrà ser avaluat/avaluada de forma contínua, i només podrà presentar-se a una prova de final de curs”.

Qué he de fer si un dia no puc venir a classe?

Menors de 16 anys: cal aportar un justificant dels pares o tutors legals, el dia de la reincorporació a classe (model per omplir disponible en aquest web a Tràmits i autoritzacions).

Si un cop començat el curs em sorgeix algun impediment que em priva de continuar assistint a classe, què he de fer?

És convenient fer una renúncia a la matrícula, ja que així la convocatòria no comptarà a efectes de repeticions. Aquesta renúncia s’ha de fer en el termini indicat a les normes administratives de l’EOI de Tàrrega actualitzades cada curs.

Puc assistir a classe com a oient, sense estar matriculat?

No existeix aquesta modalitat.

Hi ha alguna modalitat d’ensenyament no presencial?

Es pot optar per l’aprenentatge de l’anglès mitjançant l’IOC Idiomes (Institut Obert de Catalunya). 

L’EOI de Tàrrega ofereix la modalitat semipresencial en alguns cursos.Veure informació al web de l’escola.

Per saber quines EOI  més ofereixen aquesta modalitat, consulteu Ensenyament d’idiomes.

 

Certificats

Sent alumne/a de l’escola, quina certificació puc tenir?

 • Certificat de Nivell Bàsic lliurat per l’escola un cop superat el segon curs de Nivell Bàsic.
 • Certificat de Nivell B1 un cop superades les proves unificades a tota Catalunya del curs de B1.
 • Certificat de Nivell B2 un cop superades les proves unificades a tota Catalunya del segon curs de B2.
 • Certificat de Nivell C1 un cop superades les proves unificades a tota Catalunya del curs C1.

Algunes EOI ofereixen cursos de nivell C2 (dos anys de duració) per obtenir la certificació corresponent.Consulteu Ensenyament d’idiomes

Si no sóc alumne, em puc presentar als exàmens?

Sí. En anglès hi ha dues sessions: extraordinària al febrer i ordinària al juny. Pels altres idiomes, hi ha la sessió ordinària al juny.
Veure les informacions publicades cada curs a Gencat/Ensenyament actualitzades cada curs. Les inscripcions es fan molt aviat:
 • Sessió extraordinària de febrer (només anglès, Nivell Intermedi i Nivell Avançat)): al novembre.
 • Sessió ordinària de juny (tots els idiomes): al febrer.

Què necessito per presentar-me a un certificat per lliure?

 • Acreditar la superació del segon curs de l’ESO o nivell equivalent.
 • Tenir com a mínim quinze anys o complir-los durant l’any de la inscripció a la prova.
 • No ser alumne/a oficial del mateix idioma. Si es detecta una matrícula lliure d’un alumne/a oficial es produeix la baixa d’ofici en el règim oficial d’aquell idioma.

A quins exàmens em puc presentar per lliure?

 • Proves per l’obtenció del títol de B1
 • Proves per l’obtenció del títol de B2
 • Proves per l’obtenció del Certificat C1
Veure mostres d’exàmens a Gencat/Ensenyament: Mostres
 
 

Cursos d’estiu

Un curs d’estiu em dóna dret a plaça per a un curs regular?

No. Els cursos d’estiu no formen part de l’ensenyament reglat ja que pertanyen al règim de cursos especials d’educació permanent i de perfeccionament. Si un alumne/a vol continuar els seus estudis a l’hivern, ha de fer la preinscripció.

Si sóc alumne/a oficial, he de passar el test de nivell del curs d’estiu?

No, si sou o heu estat alumne/a durant el mateix curs acadèmic.

Quants crèdits universitaris convaliden els cursos d’estiu?

Depèn. L’alumnat s’ha d’adreçar a la secretaria de la seva facultat per demanar-ne la convalidació.

Un curs d’estiu em dóna dret a matricular-me com a alumne/a oficial al nivell següent?

Depen de la modalitat. En tots els casos, quedareu exempt de fer el test de nivell dels cursos regulars i podreu accedir al nivell indicat en el certificat que rebreu.

 

Crèdits universitaris

Els cursos de l’EOI de Tàrrega donen crèdits de lliure elecció reconeguts per les universitats?

Les universitats catalanes poden assignar crèdits d’idiomes de lliure elecció als cursos regulars (130 hores), d’estiu (80 hores) i monogràfics (durada variable) de l’EOI de Tàrrega o qualsevol altra EOI.  Cal consultar el procediment a seguir i el nombre de crèdits concedits a la secretaria de cada facultat.

Quants crèdits convaliden els cursos d’estiu, monogràfics, de formació per al professorat i/o regulars?

Depèn del curs i de la universitat. L’alumnat s’ha d’adreçar a la secretaria de la seva facultat per demanar-ne la convalidació. S’ha de presentar el certificat rebut en acabar el curs corresponent.

 

Nivells C1 i C2

Com puc accedir a un curs C1?

A l’EOI de Tàrrega s’ofereix el  curs de C1 d’anglès. S’hi accedeix seguint els procediments unificats de matrícula de l’antic alumnat i  de preinscripció i matrícula del nou alumnat,

On puc trobar informacions sobre la certificació de C1?

Podeu consultar la pàgina de Gencat/ensenyament  mostres d’exàmens.

Per l’alumnat de francès de l’EOI de Tàrrega que ha aprovat el Certificat de B2, oficial o lliure, hi ha la possibilitat d’optar per una escola on s’imparteix el C1 de francès.

On puc cursar el Nivell C2?

El nivell C2 comença a impartir-se el curs 2019 – 2020 a algunes escoles de Catalunya.

Consulteu el web Gencat