certificació ISO 9001

Des del 2011, l’escola té el compromís d’avançar en la qualitat i millora contínua.

Hi ha tres objectius generals: millora de resultats, millora de la cohesió social i millora de les relacions amb l’entorn. Cada curs, es fixen els objectius anuals corresponents així com les estratègies i les activitats relacionades que queden reflectides a la Programació General Anual (PGA).

S’analitzen els resultats obtinguts (acadèmics, activitats i d’enquestes) i es tenen en compte les aportacions de tota la comunitat escolar (queixes i suggeriments) per poder corregir les accions encetades i anar sempre en el camí de la millora contínua.

Certificació Norma ISO 9001

Certificat Norma ISO 9001

La Certificació ISO 9001 garanteix traçabilitat, fiabilitat i compromís de millora contínua en totes les activitats relacionades amb l’ensenyament reglat.

Cada any, l’escola té dues auditories: una és interna (realitzada per companys d’altres escoles) i l’altre és externa, a càrrec d’una agència especialitzada.

 

POLÍTICA DE LA QUALITAT

L’Escola Oficial d’Idiomes de Tàrrega disposa de la norma de referència UNE-EN ISO 9001: 2015 com a eina d’implantació de la Qualitat i Millora Contínua i d’acord amb la normativa vigent i els requisits establerts per l’administració educativa, la Política de la Qualitat enunciada per la Direcció de l’Escola  és:

·          Per a l’assoliment dels seus objectius, l’Escola Oficial d’Idiomes compta amb un sistema de gestió basat en la Qualitat i Millora Continuat.

·         L’actuació de l’Escola, d’acord amb el Projecte Educatiu de Centre (PEC), està dirigida a:

o   Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat i la família (per l’alumnat menor d’edat).

o   Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat, grups d’interès i entorn d’ influència, li assignen com a Centre Públic d’Educació. Implicar el conjunt de tot l’equip humà de l’Escola, per tal de garantir l’excel·lència i satisfacció de tots els grups d’interès.

o   La millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta.

El compromís amb la Qualitat i Millora Contínua  afecta a l’escola en la seva totalitat i és una responsabilitat de tot l’equip professional que integra el centre. L’equip directiu vetllarà i facilitarà l’assoliment a través de la gestió i amb els mitjans de què disposi.