certificació ISO 9001

Matrícula de l’antic alumnat per al curs 2022-2023

Nivells Bàsic (A1 i A2) – Intermedi B1 , Intermedi B2 (B2.1 i B2.2),  Avançat C1

La matrícula es formalitza per la INTRANET de secretaria amb el vostre nom d’usuari i la vostra contrasenya personals i intransferibles.

Abans d’accedir a l’aplicació de matrícula, es recomana llegir les informacions d’aquesta pàgina.

EM MATRICULO

Informacions generals

Tot l’antic alumnat de A1 a C1 inclòs ha de fer la matrícula al mes de juliol per conservar la seva oficialitat i plaça.

MATRÍCULA ANTIC ALUMNAT

 

Ets docent?

Consulta a XTEC la informació referent a les característiques  del programa PIA+ EOI/IOC per totes les llengües per al curs 2022 – 2023.

FORMACIÓ DOCENTS

TRASLLATS DE MATRÍCULA

TRASLLATS DURANT EL MES DE JULIOL
 
L’alumne ha de sol·licitar el trasllat a l’escola de destí els dies 11 i 12 de juliol de 2022.
Per a traslladar la vostra matrícula a l’EOI de Tàrrega, haureu d’adreçar un correu a: eoitarrega@xtec.cat  i adjuntar:
 
  • Formulari de trasllat emplenat
  • Full de matrícula de l’escola d’origen
  • Resguards de pagament a l’escola d’origen
  • Còpia del DNI per les dues cares

Dates importants:

La matricula s’inicia el dijous 30 de juny a les 9 del mati. La resta de franges de matrícula s’aniran obrint a les 09.00 h del dia que els correspongui sense tancar l’anterior franja.

Si la matrícula és en dia no laborable s’amplia el termini de pagament fins l’endemà.

30 de juny i 1 de juliol: alumnes d’A1 a B2.2  aptes que volen matricular-se a un grup de la mateixa franja horària.

2 i 3 de juliol: alumnes d’A1 a B2.2  aptes que volen matricular-se a un grup d’una franja horària diferent.

4 i 5 de juliol: alumnes d’A1 a C1 no aptes, no qualificats o no presentats i en situació de renúncia de matrícula.

 

Cal imprimir els resguards de matrícula. S’haurà de fer l’ingrés en el termini de 24 hores a partir de la formalització de la  matrícula telemàtica.

7 i 8 de juliol: resolució d’incidències si escau, presencialment a l’escola.

Després de fer la matrícula: En el cas de tenir reducció de taxa o preu públic de la matrícula, després de fer el pagament de la mateixa s’ha de fer arribar a l’escola fotocòpia del resguard de la matrícula i  fotocòpia de l’acreditació de reducció de taxa o preu públic de la matrícula abans del 19 de juliol.

Trasllat de matrícula

  • De manera extraordinària, i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula els dies 11 i 12 de juliol. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 19 de juliol.

L’alumne/a que desitja matricular-se fora de termini haurà de seguir el procediment de preinscripció i matrícula del nou alumnat

Els alumnes aptes de C1 d’anglès que vulguin cursar el nivell C2.1 el curs 2022-23 han de fer una preinscripció telemàtica del 31 d’agost al 5 de setembre de 2022 segons la RESOLUCIÓ EDU/1093/2020, de 18 de maig.

Preinscripció nou alumnat i C2

Escoles on es pot estudiar C2 d’anglès:

EOI de Lleida, EOI de Tarragona, EOI Barcelona-Drassanes, EOI Barcelona-Vall d’Hebron, EOI de L’Hospitalet del Llobregat, EOI de Girona, EOI Sabadell, EOI Manresa.

 

 

Beques d’estudi del Ministeri d’Educació

  • 100% de bonificació de la taxa de matrícula (B1, B2.1 i B2.2)
  • 50% de bonificació del preu públic de matrícula (nivell Bàsic, C1 i C2)

Els sol·licitants de beca han d’ingressar l’import de la taxa o preu públic corresponent quan es matriculin i, un cop han obtingut la beca o l’ajut, ho han d’acreditar davant de la direcció del centre.

BEQUES

 

TAXES I PREUS PÚBLICS

Import matrícula

Segons l’ORDRE EDU/114/221 l’aportació complementària dels 30€ és obligatòria i està subjecta a bonificacions o exempcions.

Consulteu els supòsits de bonificació i exempció de taxes al web del Departament d’Educació (apartat “Taxa per la prestació dels serveis docents de les Escoles Oficials d’Idiomes).

L’import de l’aportació està inclòs en el preus següents:

A1, A2, C1 (preu públic)

Ordinària 305,00 €
1a repetició 396,50 €
2a repetició 549,00 €

B1, B2.1, B2.2 (taxa)

Ordinària 318,90 €
1a repetició 414,60 €
2a repetició 574,05 €

TAXES PER A L’EXPEDICIÓ DE TÍTOLS

Consulteu les taxes i les bonificacions al web del Departament d’Educació (apartat “Ensenyaments d’idiomes”).

TÍTOL TAXA ORDINÀRIA TAXA BONIFICADA(*)
CERTIFICAT DE B1 GRATUÏT GRATUÏT
CERTIFICAT DE B2 75,70€ 37,85€
CERTIFICAT DE C1 75,70€ 37,85€
EXPEDICIÓ DE DUPLICATS 16,75 NO HI HA BONIFICACIÓ

(*) CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA (GENERAL) I MONOPARENTAL (GENERAL O ESPECIAL)

 Calendari, dies de classe, professorat i llibres de text:

ANGLÈS FRANCÈS

 

Inici de les classes

Dimecres 21 de setembre o dijous 22 de setembre segons els grups.